Asylstop

DET MEST SOLIDARISKE

Vi står overfor den største humanitære krise siden 2. verdenskrig. Der har aldrig været flere flygtninge i verden end nu. I følge FNs Flygtningehøjkommissariat er 65 millioner mennesker fordrevne på verdensplan. Størstedelen af disse mennesker kommer fra Mellemøsten og Afrika. Der er enormt brug for hjælp.

I en international sammenligning er Danmark et velstående land. Vi er blandt de lande med ’de bredeste skuldre’, og vi har et ansvar overfor de mange mennesker i Europas nærområder. Om de flygter fra krig, sult eller fattigdom er i vores øjne sekundært. Sagen er at de skal hjælpes, og vi skal bruge vores ressourcer, hvor de gør den største forskel. Ikke på at holde hånden under en industri af menneskesmugling, organsalg, børneprostitution mm.

Spørgsmålet er, hvordan vi bedst hjælper. De etablerede partier har haft chancen for at imødegå denne udfordring. Og de har fejlet katastrofalt.

Det centrale princip har været, at asyl skal søges fra Danmark. For at få asyl her i landet skal du altså på den ene eller anden måde kæmpe dig hertil. En ansøgning om asyl i Danmark kan kun indgives af personer, som opholder sig i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan således ikke søge om asyl i Danmark ved henvendelse til en repræsentation (ambassade eller konsulat) eller ved skriftlig henvendelse til Udlændingestyrelsen eller Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der er brug for et opgør med denne politik, da den er uhensigtsmæssig for alle parter. Vi vil ændre politikken på området, så asyl skal søges fra hjemland eller nærområde. Derudover vil langt færre få asyl i Danmark, da vi vil indføre et krav om, at man skal kunne forsørge sig selv, hvis man kommer her til landet og slår sig ned.

Udover at asylsystemet er menneskeligt uacceptabelt, så giver det heller ikke en fair fordeling af ressourcerne. En rapport fra 2016 viser, at Sverige dette år brugte dobbelt så mange penge på modtagelse af flygtninge, som FN brugte på 85 pct. af verdens flygtninge tilsammen.

Antallet af flygtninge og migranter forventes at stige i fremtiden.  Vi er nødt til at se 10-20-30 år frem i tiden og finde en holdbar løsning, nemlig hurtigst muligt at igangsætte en massiv stabilisering af områder, hvor mennesker kan søge hen og etablere sig. Hvor familier kan forblive sammen og forblive i hjemmevant kultur. Desuden skal noget af udviklingsbistanden gå til begrænsning af overbefolkningen i Afrika via f.eks. uddannelse, oplysning om familieplanlægning og uddeling af prævention.

Uafhængige Demokrater anbefaler derfor et asylstop, hvor alle penge i stedet bruges, der hvor de gavner mest, og at Danmark skal gå ud og være forgangsland, i håbet om at flere lande vil følge efter. Se i øvrigt afsnittet om udviklingsbistand.

Men ét er at begrænse indvandringen, et andet er at gøre noget ved de problemer, som er opstået på grund af mere end 30 års tilstrømning af mennesker fra kulturer, som er svært integrerbare i den danske/europæiske levemåde. Nogle tilrejsende har tilpasset sig det danske samfund, andre har ønsket at holde fast i deres egen kultur gennem flere generationer og har ikke ønsket eller haft personlige ressourcer til at tilpasse sig. Uanset hvad har vi i dag store problemer med bl.a. social kontrol i parallelsamfund og disrespekt for det danske samfunds værdier, normer og regler. Problemer, som skiftende regeringer de seneste godt 30 år har fejlet i at handle på.

Vi foreslår:

Stop for tilstrømning og styr på situationen i ghetto-områderne herhjemme.

Mere hjælp til kontrol af kystområder for flygtninge/migrant-ramte lande i Middelhavsregionen – Libyen, Italien, Grækenland m.fl.

Udviklingsbistanden øges fra 0,7 procent BNP til 1,5 procent BNP de næste otte år. Heraf går 0,7 procent til udvikling af u-lande og humane projekter, mens 0,8 procent målrettes stabilisering af forhold for flygtninge i nærområder.

Indvandring til Danmark udelukkende mulig i job- eller uddannelsesøjemed. Eller hvis man har en dansk ægtefælle, der forsøger én. Når vi skriver dansk, bruger vi Danmarks Statistiks definition, hvor en dansker er en, der har mindst én dansk forælder.

Indførelse af grænsekontrol, inklusiv hegn, videoovervågning og patruljering langs den dansk-tyske grænse.

Ingen offentlig forsørgelse før man har forsørget sig selv i mindst fem år – det gælder også fremadrettet for herboende.

Afskaffelse af tålt ophold.

Burka-, niqab- og hijabforbud på offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Ingen religiøse særhensyn i samfundet.

Mere politi i belastede områder i en overgangsperiode, opløsning af ghettoer. Sanktioner f.eks. fratagelse af statsborgerskab ved grov kriminalitet, udvisning til eget eller forældres oprindelsesland i visse tilfælde.

 

Lidt fakta:

– 90 procent af de nytilkomne har betalt menneskehandlere for at komme hertil.

– Menneskehandlere tjener milliarder på at smugle flygtninge til Europa – penge der ofte bruges til at finansiere våben til brug i de konfliktplagede områder.

– Mindreårige bliver tvunget ud i prostitution i forbindelse med at skaffe penge til, at familiens unge mand kan rejse til Nordeuropa og søge asyl og familiesammenføring.

– Der er eksempler på, at flygtninge sælger deres organer for at finansiere rejsen. Der er også eksempler på, at flygtninge bliver slået ihjel under rejsen og får stjålet deres organer.

– Der er fremvokset en industri for falske asylhistorier, sådan en kan koste op til 55.000 kroner.

– Ligeledes en industri for falske pas og opholdstilladelser er vokset frem.

– Tusindvis af mennesker drukner i Middelhavet.

– Kvinder og børn sidder efterladte tilbage i hjemlandet eller på Balkan/i Sydeuropa og afventer familiesammenføring med psykiske lidelser til følge.

– Der rapporteres om voldtægter undervejs på rejsen i et sådan omfang at et flertal af kvinderne i nogle modtagecentre er gravide ved ankomst.

– I 2016 var der 120 selvmordsforsøg på danske asylcentre.

– Tilrejsende fra ikke-vestlige lande i følge Finansministeriet medført en årlig nettoudgift på 33 milliarder kroner.

– Der opholder sig op mod 50.000 illegale indvandrere i Danmark alene. Dette er politiets estimat fra 2012, så tallet kan i dag sagtens værre endnu højere.